Walk AROUND Philadelphia

With three fellow artists, I walked 102.7 miles around the perimeter of Philadelphia.